+48 58 573 12 00  Pracujemy: 9:00 - 17:00

Regulamin „PROMOCJA ZIMOWA”

I.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „PROMOCJA ZIMOWA ” (dalej „Promocja”) jest firma CRC S.C. z siedzibą w Rumii przy ul. Grunwaldzkiej 63, 84-230 Rumia – będąca właścicielem marki Lenta.
 2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 29.10.2018 r. ( godz. 12:00 ) do 18.11.2018r.

II.
Zasady promocji

 1. W ramach Promocji, każdy Klient który dokona Zamówienia oraz opłaci je w trakcie trwania Promocji otrzyma dodatkowy rabat 10%.
 2. Promocją objęte są wyłącznie produkty w kolorach: piaskowy, szary, hebanowy, marmurowy, czekoladowy.
 3. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami produktu Lenta.
 4. Płatność za Zamówienie objęte Promocją nie może być realizowana w formie ratalnej.
 5. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych i opłaconych w terminie trwania promocji lub do wyczerpania materiałów,
 6. Promocją objęte są  elementy systemowe takie jak: deska kompozytowa, legar kompozytowy, listwa
  wykonczeniowa kompozytowa, klipsy.
 7. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 8. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

III.
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.

IV.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówień objętych promocją w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych komplikacji, spowodowanych siłą wyższą, itp.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz każdego z Dystrybutorów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.